skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 15.205  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Mục từ tham khảo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces

Computer Sciences

ISBN: 978-0-02-866225-1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces

Krol ; Tarnopolsky, Marina, Igor

Computer Sciences

ISBN: 978-0-02-865892-6

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible User Interfaces in Learning and Education

Zhou ; Wang, Yuxia, Minjuan

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences

ISBN: 978-0-08-097087-5

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetic User Interfaces: Physical Embodied Interaction with Mobile Ubiquitous Computing Systems

Selected Readings on the Human Side of Information Technology

ISBN: 978-1-60566-089-9

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface

Gale Encyclopedia of E-Commerce

ISBN: 978-1-4144-9046-5

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Graphical User Interface

Computing : From the Abacus to the iPad

ISBN: 978-1-61530-707-4

Toàn văn không sẵn có

7
Physical User Interface Design
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical User Interface Design

Dictionary of Information Science and Technology

ISBN: 9781466626249

Toàn văn không sẵn có

8
User Interface
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

9
User Interface Plasticity
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface Plasticity

Dictionary of Information Science and Technology

ISBN: 9781466626249

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical User Interfaces

Beginning Java with WebSphere

ISBN: 978-1-4302-6302-9

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing Graphical User Interfaces

A Beginner's Guide to Programming Logic and Design, Comprehensive Version, 7th International ed.

ISBN: 978-1-4080-8537-0

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical User Interfaces

MATLAB Programming for Engineers

ISBN: 978-1-4080-8595-0

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Factors: User Interfaces

Computer Sciences

ISBN: 978-0-02-866225-1

Toàn văn không sẵn có

14
Culturally Adaptive User Interface
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Culturally Adaptive User Interface

Dictionary of Information Science and Technology

ISBN: 9781466626249

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical User Interfaces: Chapter Overview

MATLAB Programming for Engineers

ISBN: 978-1-4080-8595-0

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical User Interfaces: 10.10 Exercises

MATLAB Programming for Engineers

ISBN: 978-1-4080-8595-0

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical User Interfaces: 10.9 Summary

MATLAB Programming for Engineers

ISBN: 978-1-4080-8595-0

Toàn văn không sẵn có

18
Prototyping User Interfaces Using Guide (12.5)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototyping User Interfaces Using Guide (12.5)

MATLAB for Behavioral Scientists

ISBN: 9780415535915

Toàn văn không sẵn có

19
Creating Graphic User Interfaces (Guis) (12.2)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating Graphic User Interfaces (Guis) (12.2)

MATLAB for Behavioral Scientists

ISBN: 9780415535915

Toàn văn không sẵn có

20
Tangible User Interfaces In Learning And Education
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible User Interfaces In Learning And Education

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences

ISBN: 9780080970868

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 15.205  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2.153)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (63)
 2. 1996đến2000  (250)
 3. 2001đến2005  (1.269)
 4. 2006đến2011  (6.509)
 5. Sau 2011  (7.114)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (15.175)
 2. Spanish  (17)
 3. Portuguese  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liu
 2. Choi
 3. Theng
 4. Sousa
 5. Pavlovski

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...