skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Chủ đề: Alloys xóa Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALLNANOPARTIKEL-DEKORIERTE NANORÖHREN ZUR GASMESSUNG
NANOTUBES DÉCORÉS DE NANOPARTICULES MÉTALLIQUES POUR LA DÉTECTION DE GAZ
GAS SENSOR COMPRISING METAL NANOPARTICLE-DECORATED CARBON NANOTUBES AND METHOD OF PRODUCING METAL NANOPARTICLE-DECORATED CARBON NANOTUBES

Iftime, Gabriel ; Smith, Clinton ; Schwartz, David Eric ; Zhang, Yong ; Vedharathinam, Vedasri

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACIER POUR TUBE SPIRALÉ À FAIBLE RAPPORT D'ÉLASTICITÉ ET ULTRA-HAUTE RÉSISTANCE ET PROCÉDÉ DE PRÉPARATION ASSOCIÉ
一种低屈强比超高强度连续油管用钢及其制造方法
STEEL FOR COILED TUBING WITH LOW YIELD RATIO AND ULTRA-HIGH STRENGTH AND PREPARATION METHOD THEREOF

Zhang, Chuanguo ; Sun, Leilei ; Zheng, Lei ; Pang, Houjun ; Liu, Jian ; Zhang, Yong ; Xu, Guodong

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yong
  2. Liu, Jian
  3. Zhang, Chuanguo
  4. Xu, Guodong
  5. Vedharathinam, Vedasri

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...