skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive Voltage Scaling Mechanism Based on Voltage Shoot Measurement

Valka, Miroslav ; Bosio, Alberto ; Debaud, Philippe ; Girard, Patrick ; Guilhot, Stephane

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient power supply noise measurement based on timing uncertainty

Valka, Miroslav ; Bosio, Alberto ; Broutin, Mickael ; Debaud, Philippe ; Girard, Patrick ; Guilhot, Stephane

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Valka, Miroslav
  2. Debaud, Philippe
  3. Bosio, Alberto
  4. Guilhot, Stephane
  5. Girard, Patrick

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...