skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 125  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UPSAMPLING AND SIGNAL ENHANCEMENT

Lakshman Haricharan ; Schwarz Heiko ; Marpe Detlev ; Wiegand Thomas ; Kutyniok Gitta ; Wang-Q Lim

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

업샘플링 및 신호 향상
UPSAMPLING AND SIGNAL ENHANCEMENT

Lakshman Haricharan ; Schwarz Heiko ; Marpe Detlev ; Wiegand Thomas ; Kutyniok Gitta ; Lim Wang Q

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

aumento de amostragem e melhoramento de sinal

Detlev Marpe ; Gitta Kutyniok ; Haricharan Lakshman ; Heiko Schwarz ; Thomas Wiegand ; Wang-Q Lim

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upsampling and signal enhancement

Lakshman Haricharan ; Schwarz Heiko ; Marpe Detlev ; Wiegand Thomas ; Kutyniok Gitta ; Lim Wang-Q

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UPSAMPLING UND SIGNALVERSTÄRKUNG
SURÉCHANTILLONNAGE ET RENFORCEMENT DE SIGNAL
UPSAMPLING AND SIGNAL ENHANCEMENT

Lakshman, Haricharan ; Schwarz, Heiko ; Marpe, Detlev ; Wiegand, Thomas ; Kutyniok, Gitta ; Lim, Wang-Q

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SURÉCHANTILLONNAGE ET RENFORCEMENT DE SIGNAL
UPSAMPLING AND SIGNAL ENHANCEMENT

Lakshman, Haricharan ; Schwarz, Heiko ; Marpe, Detlev ; Wiegand, Thomas ; Kutyniok, Gitta ; Lim, Wang-Q

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

[4-(benzo [b] thiophen-2-yl) pyrimidin-2yl] -amine derivatives as IKK-beta inhibitors for the treatment of cancer and inflammatory diseases

Richett, Michael Enrico ; Wang, Q May ; Zhang, Bo ; Dahnke, Karl Robert ; Shih, Chuan ; Lin, Ho-Shen

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upsampling and signal enhancement

Lakshman Haricharan ; Schwarz Heiko ; Marpe Detlev ; Wiegand Thomas ; Kutyniok Gitta ; Wang-Q Lim

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyclen Friction Modifiers for Boundary Lubrication

Marks Tobin J ; Wang Q. Jane ; Chung Yip-Wah ; Delferro Massimiliano ; Desanker Michael ; He Xingliang

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lubricant additives

Delferro Massimiliano ; Marks Tobin J ; Wang Q. Jane ; Chung Yip-Wah ; Bazzi Hassan S ; Seyam Afif M ; Desanker Michael ; Johnson Blake ; Jin Danni

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ADDITIFS LUBRIFIANTS
LUBRICANT ADDITIVES

Delferro, Massimiliano ; Marks, Tobin ; Wang, Q. Jane ; Chung, Yip-Wah ; Bazzi, Hassan ; Seyam, Afif ; Desanker, Michael ; Johnson, Blake ; Jin, Danni

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LUBRICANT ADDITIVES

Delferro Massimiliano ; Marks Tobin J ; Wang Q. Jane ; Chung Yip-Wah ; Bazzi Hassan S ; Seyam Afif M ; Desanker Michael ; Johnson Blake ; Jin Danni

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

[4-(benzo[b]thiophen-2-yl)-pyrimidin-2-yl]-amine derivatives as ikk-beta inhibitors for the treatment of cancer and inflammatory diseases

Dahnke Karl Robert ; Wang Q. May ; Lin Ho-Shen ; Zhang Bo ; Richett Michael Enrico ; Shih Chuan

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ПИРИМИДИНИЛ БЕНЗОТИОФЕНОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
PYRIMIDINYL BENZOTHIOPHENE COMPOUNDS

Dahnke Karl, Robert ; Lin Ho-Shen ; Shin Chuan ; Wang Q, May ; Zhang Bo ; Richett Michael, Enrico

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peptidomimetic protease inhibitors

Babine Robert ; Chen Shu-Hui ; Lamar Jason ; Snyder Nancy ; Sun Xicheng ; Tebbe Mark ; Victor Frantz ; Wang Q ; Yip Yvonne ; Collado Ivan ; Garcia-Paredes Cristina ; Parker Raymond ; Jin Ling ; Guo Deqi ; Glass John

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peptidomimetic protease inhibitors

Babine, Robert Edward ; Chen, Shu Hui ; Collado, Ivan (Nmn) ; Garcia-Paredes, Cristina (Nmn) ; Glass, John Irvin ; Jin, Ling (Nmn) ; Lamar, Jason Eric ; Parker III, Raymond Samuel ; Snyder, Nancy June ; Sun, Xicheng David ; Tebbe, Mark Joseph ; Victor, Frantz ; Wang, Q May ; Yip, Yvonne Yee Mai ; Guo, Deqi

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PEPTIDOMIMETIÄŚKI INHIBITORI PROTEAZA
PEPTIDOMIMETIC PROTEASE INHIBITORS

Babine, Robert Edward ; Chen, Shu Hui ; Lamar, Jason Eric ; Snyder, Nancy June ; Sun, Xicheng ; Tebbe, Mark Joseph ; Victor, Frantz ; Wang, Q May ; Yip, Yvonne Yee Mai ; Collado, Ivan ; Garcia-Paredes, Cristina ; Glass, John Irvin ; Jin, Ling ; Parker III, Raymond Samuel ; Guo, Deqi ; Perni, Robert B ; Farmer, Luc J

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibidores peptidomiméticos de proteasa

Babine, Robert Edward ; Chen, Shu-Hui ; Lamar, Jason Eric ; Snyder, Nancy June ; Sun, Xicheng ; Tebbe, Mark Joseph ; Victor, Frantz ; Wang, Q. May ; Yip, Yvonne Yee Mai ; Collado, Ivan ; Garcia-Paredes, Cristina ; Parker, Raymond Samuel ; Jin, Ling ; Guo, Deqi ; Glass, John Irvin

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ΠΕΠΤΙΔΟΜΙΜΗΤΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩΤΕΑΣΗΣ

Babine Robert Edward ; Chen Shu-Hui ; Lamar Jason Eric ; Snyder Nancy June ; Sun Xicheng ; Tebbe Mark Joseph ; Victor Frantz ; Wang Q May ; Yip Yvonne Yee Mai ; Collado Ivan ; Garcia-Paredes Cristina ; Parker Raymond Samuel III ; Jin Ling ; Guo Deqi ; Glass John Irvin

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PEPTIDOMIMETIÄŚKI INHIBITORI PROTEAZA
PEPTIDOMIMETIC PROTEASE INHIBITORS

Babine, Robert Edward ; Chen, Shu Hui ; Lamar, Jason Eric ; Snyder, Nancy June ; Sun, Xicheng ; Tebbe, Mark Joseph ; Victor, Frantz ; Wang, Q May ; Yip, Yvonne Yee Mai ; Collado, Ivan ; Garcia-Paredes, Cristina ; Glass, John Irvin ; Jin, Ling ; Parker III, Raymnd Samuel ; Guo, Deqi ; Perni, Robert B ; Farmer, Luc J

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 125  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (11)
 2. 2003đến2006  (16)
 3. 2007đến2010  (53)
 4. 2011đến2015  (34)
 5. Sau 2015  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (97)
 2. French  (25)
 3. Chinese  (18)
 4. German  (17)
 5. Spanish  (8)
 6. Norwegian  (6)
 7. Russian  (5)
 8. Korean  (4)
 9. Danish  (3)
 10. Polish  (1)
 11. Hungarian  (1)
 12. Ukrainian  (1)
 13. Greek  (1)
 14. Czech  (1)
 15. Portuguese  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Garcia-Paredes Cristina
 2. Guo Deqi
 3. Victor Frantz
 4. Collado Ivan
 5. Jin, Ling

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...