skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communication abstraction among partitions in integrated modular avionics

Catalan Alarcon, Jose Antonio ; Esparcia Perez, Antonio ; Lopez Jaquero, Victor Manuel ; Montero Simarro, Francisco

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Catalan Alarcon, Jose Antonio
  2. Esparcia Perez, Antonio
  3. Montero Simarro, Francisco
  4. Lopez Jaquero, Victor Manuel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...