skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modular stationery stand

Liaw; Peter

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of a multipurpose, hand-held swivel type stationery case

Liaw; Peter

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A diffusion bonding method for blocks of based bulk metallic glass

Wang, Shing-Hoa ; Kuo, PEI-Hong ; Liaw, Peter K ; Fan, Guo-Jiang ; Tsang, Hsiao-Tsung ; Dongchun, Qiao ; Feng, Jiang

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for bonding glassy metals

Wang Shing-Hoa ; Kuo PEI-Hung ; Liaw Peter K ; Fan Guo-Jiang ; Tsang Hsiao-Tsung ; Qiao Dongchun ; Jiang Feng

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressurized ferrofluid paint removal system using an electromagnet and eddy current encircling coil to adjust weight percentage of magnetic particles

Clark, Jr.; William G ; Herald; John J ; Liaw; Peter K

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liaw; Peter
  2. Liaw, Peter K
  3. Liaw Peter K
  4. Tsang, Hsiao-Tsung
  5. Kuo, PEI-Hong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...