skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PITCHER'S MINI-JACKET

Banks Joseph

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ, APPAREIL ET PRODUIT PROGRAMME INFORMATIQUE PERMETTANT D'ÉTABLIR UNE IDENTIFICATION D'UN PROSPECT SUR LA BASE D'UNE LOCALISATION MOBILE
METHOD, APPARATUS, AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR PROVIDING MOBILE LOCATION BASED SALES LEAD IDENTIFICATION

Sacco, Marcus ; Shariff, Shafiq ; Kahn, Jadam ; Aparicio, Mike ; Banks, Joseph E ; Jennings, Logan Tyler ; Varaksin, Sergey ; Abramov, Dmitrii ; Ignatyev, Artem ; Koshy, Tanya ; Koch, Nathan

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ, APPAREIL ET PRODUIT PROGRAMME INFORMATIQUE PERMETTANT D'ÉTABLIR UNE IDENTIFICATION D'UN PROSPECT SUR LA BASE D'UNE LOCALISATION MOBILE
METHOD, APPARATUS, AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR PROVIDING MOBILE LOCATION BASED SALES LEAD IDENTIFICATION

Sacco, Marcus ; Shariff, Shafiq ; Kahn, Jadam ; Aparicio, Mike ; Banks, Joseph E ; Jennings, Logan Tyler ; Varaksin, Sergey ; Abramov, Dmitrii ; Ignatyev, Artem ; Koshy, Tanya ; Koch, Nathan

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDE, APPAREIL ET PRODUIT PROGRAMME INFORMATIQUE PERMETTANT D'ETABLIR UNE IDENTIFICATION D'UN PROSPECT SUR LA BASE D'UNE LOCALISATION MOBILE
METHOD, APPARATUS, AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR PROVIDING MOBILE LOCATION BASED SALES LEAD IDENTIFICATION

Sacco, Marcus ; Shariff, Shafiq ; Kahn, Jadam ; Aparicio, Mike ; Banks, Joseph E ; Jennings, Logan Tyler ; Varaksin, Sergey ; Abramov, Dmitrii ; Ignatyev, Artem ; Koshy, Tanya ; Koch, Nathan

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN, VORRICHTUNG UND COMPUTERPROGRAMMPRODUKT ZUR BEREITSTELLUNG VON MOBILER STANDORTBASIERTER VERKAUFSHINWEISIDENTIFIZIERUNG
PROCÉDÉ, APPAREIL ET PRODUIT PROGRAMME INFORMATIQUE PERMETTANT D'ÉTABLIR UNE IDENTIFICATION D'UN PROSPECT SUR LA BASE D'UNE LOCALISATION MOBILE
METHOD, APPARATUS, AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR PROVIDING MOBILE LOCATION BASED SALES LEAD IDENTIFICATION

Sacco, Marcus ; Shariff, Shafiq ; Kahn, Jadam ; Aparicio, Mike ; Banks, Joseph E ; Jennings, Logan Tyler ; Varaksin, Sergey ; Abramov, Dmitrii ; Ignatyev, Artem ; Koshy, Tanya ; Koch, Nathan

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN, VORRICHTUNG UND COMPUTERPROGRAMMPRODUKT ZUR BEREITSTELLUNG VON MOBILER STANDORTBASIERTER VERKAUFSHINWEISIDENTIFIZIERUNG
PROCÉDÉ, APPAREIL ET PRODUIT PROGRAMME INFORMATIQUE PERMETTANT D'ÉTABLIR UNE IDENTIFICATION D'UN PROSPECT SUR LA BASE D'UNE LOCALISATION MOBILE
METHOD, APPARATUS, AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR PROVIDING MOBILE LOCATION BASED SALES LEAD IDENTIFICATION

Sacco, Marcus ; Shariff, Shafiq ; Kahn, Jadam ; Aparicio, Mike ; Banks, Joseph E ; Jennings, Logan Tyler ; Varaksin, Sergey ; Abramov, Dmitrii ; Ignatyev, Artem ; Koshy, Tanya ; Koch, Nathan

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PARASITIZIDE VERBINDUNGEN

Banks, Joseph

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PARASITIZIDE PYRAZOLDERIVATE

Banks, Joseph

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stroller cover and support frame therefor

Banks; Joseph R ; Banks; Dennis G

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chain holder

Banks Joseph Henry

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method of forming hollow concrete bodies

Banks Joseph E

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instrument de musique

Leroy Banks,Joseph

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONSOLE EN FEUILLE METALLIQUE
SHEET METAL BRACKET

Banks, Joseph Henry

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rotating roll box for cotton gins

Banks Joseph T

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparatus for returning water of condensation to steam-boilers

Banks Joseph H

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Musical instrument

Banks Joseph Le Roy

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for making records

Banks Joseph Le Roy

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toy typewriter

Banks Joseph Le Roy

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Musical instrument

Banks Joseph Le Roy

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vehicle

Banks Joseph Le Roy

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1950  (11)
 2. 1950đến1957  (3)
 3. 1958đến2001  (3)
 4. 2002đến2014  (5)
 5. Sau 2014  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (20)
 2. French  (7)
 3. German  (6)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Banks Joseph Le Roy
 2. Kahn, Jadam
 3. Varaksin, Sergey
 4. Koshy, Tanya
 5. Banks, Joseph E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...