skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Khác xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

The online culture of agriculture: exploring social media readiness of agricultural professionals

Suchiradipta, Bhattacharjee ; Raj, Saravanan

CSI Transactions on ICT, 2018, Vol.6(3), pp.289-299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2277-9078 ; E-ISSN: 2277-9086 ; DOI: 10.1007/s40012-018-0205-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fisher Friend Mobile Application: a decision support system for small scale fishers in India

Anabel, Nancy ; Velvizhi, S. ; Suvitha, D.

CSI Transactions on ICT, 2018, Vol.6(3), pp.257-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2277-9078 ; E-ISSN: 2277-9086 ; DOI: 10.1007/s40012-018-0212-1

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...