skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transforming waste management operations to green energy initiatives opportunities and challenges

Wu, J. S; Tseng, Hui - Kuan ; Ferrell, J. C ; Liu, X

International Journal of Energy Economics and Policy : IJEEP, Vol.7(3), pp. 50-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2146-4553

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wu, J. S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...