skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

COL4A3 mutations cause focal segmental glomerulosclerosis

Xie, Jingyuan ; Wu, Xiaoxi ; Ren, Hong ; Wang, Weiming ; Wang, Zhaohui ; Pan, Xiaoxia ; Hao, Xu ; Tong, Jun ; Ma, Jun ; Ye, Zhibin ; Meng, Guoyu ; Zhu, Yufei ; Kiryluk, Krzysztof ; Kong, Xiangyin ; Hu, Landian ; Chen, Nan

Journal of Molecular Cell Biology, 2015, Vol. 7(2), pp.184-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-2788 ; E-ISSN: 1759-4685 ; DOI: 10.1093/jmcb/mjv023

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Zhaohui
  2. Wang, Weiming
  3. Pan, Xiaoxia
  4. Ma, Jun
  5. Wu, Xiaoxi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...