skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing service innovation with cloud technology

Chen, Li - Cheng; Tseng, Chin - Yao

Global business perspectives, Vol.1(4), pp. 379-390

ISSN: 2194-007X ; DOI: 10.1007/s40196-013-0027-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Common Characteristics of User-Defined and Mid-Air Gestures for Rotating 3D Digital Contents

Chen, Li-Chieh ; Cheng, Kevin Yun-Maw ; Chu, Po Ying ; Sandnes, Frode Eika

DOI: 10.1007/978-3-319-40244-4_2

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust identification of transcriptional regulatory networks using a Gibbs sampler on outlier sum statistic

Gu, Jinghua ; Xuan, Jianhua ; Riggins, Rebecca B ; Chen, Li ; Wang, Yue ; Clarke, Robert

Bioinformatics, 2014, Vol. 30(15), pp.2242-2242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btu188

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

說文聲統 : [十七卷] , 目錄

Chen, Li, 1810-1882, author ; 陳澧, 1810-1882, author

DOI: 10.14288/1.0214132

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

說文聲統 : [十七卷] , 目錄

Chen, Li, 1810-1882, author ; 陳澧, 1810-1882, author

DOI: 10.14288/1.0214129

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

說文聲統 : [十七卷] , 目錄

Chen, Li, 1810-1882, author ; 陳澧, 1810-1882, author

DOI: 10.14288/1.0214125

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

說文聲統 : [十七卷] , 目錄

Chen, Li, 1810-1882, author ; 陳澧, 1810-1882, author

DOI: 10.14288/1.0214137

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

說文聲統 : [十七卷] , 目錄

Chen, Li, 1810-1882, author ; 陳澧, 1810-1882, author

DOI: 10.14288/1.0214118

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

說文聲統 : [十七卷] , 目錄

Chen, Li, 1810-1882, author ; 陳澧, 1810-1882, author

DOI: 10.14288/1.0214119

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

說文聲統 : [十七卷] , 目錄

Chen, Li, 1810-1882, author ; 陳澧, 1810-1882, author

DOI: 10.14288/1.0214122

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

說文聲統 : [十七卷] , 目錄

Chen, Li, 1810-1882, author ; 陳澧, 1810-1882, author

DOI: 10.14288/1.0214115

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

說文聲統 : [十七卷] , 目錄

Chen, Li, 1810-1882, author ; 陳澧, 1810-1882, author

DOI: 10.14288/1.0214133

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

說文聲統 : [十七卷] , 目錄

Chen, Li, 1810-1882, author ; 陳澧, 1810-1882, author

DOI: 10.14288/1.0214109

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

說文聲統 : [十七卷] , 目錄

Chen, Li, 1810-1882, author ; 陳澧, 1810-1882, author

DOI: 10.14288/1.0214120

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

說文聲統 : [十七卷] , 目錄

Chen, Li, 1810-1882, author ; 陳澧, 1810-1882, author

DOI: 10.14288/1.0214136

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

說文聲統 : [十七卷] , 目錄

Chen, Li, 1810-1882, author ; 陳澧, 1810-1882, author

DOI: 10.14288/1.0214134

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Chủ đề 

 1. Rotation  (1)
 2. Gestures  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chen, Li, 1810-1882, author
 2. 陳澧, 1810-1882, author
 3. Chen, Li - Cheng
 4. Gu, Jinghua
 5. Chu, Po Ying

theo chủ đề:

 1. Rotation
 2. Gestures

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...