skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia in 2015. Could the former super-power turn into a battle-ground?

Baev, Pavel K

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia in 2015. Could the former super-power turn into a battle-ground?

Baev, Pavel K.

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Norwegian Open Research Archives (NORA)  (1)
  2. BRAGE (BIBSYS)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baev, Pavel K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...