skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reverse logistics network design a holistic life cycle approach

Daaboul, Joanna; Le Duigou, Julien ; Penciuc, Diana ; Eynard, Benoît

Journal of remanufacturing, Vol.4(7), pp. 1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2210-4690 ; DOI: 10.1186/s13243-014-0007-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Daaboul, Joannammnmmverfasserin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...