skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Dạng tài nguyên: Tài liệu thính thị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM1 of Proof of concept for a wrist mechanism for articulated forceps for use in robot-assisted laparoscopic surgery

Makoto Jinno

DOI: 10.6084/m9.figshare.6105425 ; Related DOI: 10.1186/s40648-018-0102-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM1 of Proof of concept for a wrist mechanism for articulated forceps for use in robot-assisted laparoscopic surgery

Makoto Jinno

DOI: 10.6084/m9.figshare.6105425.v1 ; Related DOI: 10.1186/s40648-018-0102-1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6105425

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated layout of origin–destination flow maps: U.S. county-to-county migration 2009–2013

Daniel M. Stephen ; Bernhard Jenny

DOI: 10.6084/m9.figshare.4982465 ; Related DOI: 10.1080/17445647.2017.1313788

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated layout of origin–destination flow maps: U.S. county-to-county migration 2009–2013

Daniel M. Stephen ; Bernhard Jenny

DOI: 10.6084/m9.figshare.4982465.v1 ; Related DOI: 10.1080/17445647.2017.1313788 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4982465

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

User evaluation of a novel eye-based control modality for robot-assisted object retrieval

S. Li ; J. Webb ; X. Zhang ; C. A. Nelson

DOI: 10.6084/m9.figshare.4888082 ; Related DOI: 10.1080/01691864.2016.1271748

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

User evaluation of a novel eye-based control modality for robot-assisted object retrieval

S. Li ; J. Webb ; X. Zhang ; C. A. Nelson

DOI: 10.6084/m9.figshare.4888082.v1 ; Related DOI: 10.1080/01691864.2016.1271748 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4888082

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bernhard Jenny
  2. S. Li
  3. C. A. Nelson
  4. J. Webb
  5. X. Zhang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...