skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.453  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài liệu thính thị xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outgoing Political Mavericks Reflect On Careers.(Audio file)(Broadcast transcript)

Talk of the Nation, Dec 4, 2012

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkey's Rise Under Enigmatic Erdogan's Rule.(Prime Minister Tayyip Erdogan)(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, March 22, 2012

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkey's Rise Under Enigmatic Erdogan's Rule.(Prime Minister Tayyip Erdogan)(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, March 22, 2012

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outgoing Political Mavericks Reflect On Careers.(Audio file)(Broadcast transcript)

Talk of the Nation, Dec 4, 2012

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stigma, Fear Keep Many From Getting Tested For HIV.(Audio file)(Broadcast transcript)

Talk of the Nation, Dec 3, 2012

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stigma, Fear Keep Many From Getting Tested For HIV.(Audio file)(Broadcast transcript)

Talk of the Nation, Dec 3, 2012

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Athletic Quarterbacks Challenge Pocket Passers.(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, March 21, 2012

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Damn Yankees' Inspire Major League Love And Hate.(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, April 9, 2012

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Damn Yankees' Inspire Major League Love And Hate.(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, April 9, 2012

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Athletic Quarterbacks Challenge Pocket Passers.(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, March 21, 2012

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

NCAA Tournaments Come Down To Four Teams.(15:00-16:00 PM)(National Collegiate Athletic Association)(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, April 5, 2010

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

NCAA Tournaments Come Down To Four Teams.(15:00-16:00 PM)(National Collegiate Athletic Association)(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, April 5, 2010

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expectations High For Young Latino Mayor.(15:00-16:00 PM)(Julian Castro)(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, Jan 27, 2011

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Is It Time To End A Political Run?(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, March 28, 2012

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Is It Time To End A Political Run?(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, March 28, 2012

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fan Says Tear Down Wrigley To Save Cubs.(Wrigley Field)(Chicago Cubs)(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, May 15, 2012

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Op-Ed: Martelly 'Another Disaster' For Haiti.(14:00-15:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, May 16, 2011

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fan Says Tear Down Wrigley To Save Cubs.(Wrigley Field)(Chicago Cubs)(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, May 15, 2012

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Andrew Johnson, One Of The Worst U.S. Presidents.(15:00-16:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, Jan 17, 2011

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Should We Test Students' College Educations?(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, March 22, 2012

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.453  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (12)
 2. 2006đến2008  (714)
 3. 2009đến2011  (325)
 4. 2012đến2015  (134)
 5. Sau 2015  (255)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. Business  (12)
 2. Fresh Air  (5)
 3. Talk of the Nation  (1.053)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.352)
 2. Catalan  (12)
 3. Spanish  (3)
 4. French  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...