skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài liệu thính thị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transport Protocols - Measuring and Evaluating TCP Splitting for Cloud Services

Pathak, Abhinav ; Wang, Y. Angela ; Huang, Cheng ; Greenberg, Albert ; Hu, Y. Charlie ; Li, Jin ; Ross, Keith W.

DOI: 10.5446/34785

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Huang, Cheng
  2. Hu, Y. Charlie
  3. Pathak, Abhinav
  4. Li, Jin
  5. Wang, Y. Angela

theo chủ đề:

  1. Information Technology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...