skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài liệu thính thị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supplementary Material for: Semi-Rigid Thoracoscopic Punch Biopsy Using a Hybrid Knife with a High-Pressure Water Jet for the Diagnosis of Pleural Effusions

Yin Y. ; Eberhardt R ; Wang X. ; Wang Q. ; Kang J. ; Herth F.J.F.

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3803139.V1 ; Related DOI: 10.1159/000448556 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3803139

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supplementary Material for: Semi-Rigid Thoracoscopic Punch Biopsy Using a Hybrid Knife with a High-Pressure Water Jet for the Diagnosis of Pleural Effusions

Yin Y. ; Eberhardt R ; Wang X. ; Wang Q. ; Kang J. ; Herth F.J.F.

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3803139 ; Related DOI: 10.1159/000448556

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kang J.
  2. Yin Y.
  3. Wang Q.
  4. Herth F.J.F.
  5. Wang X.

theo chủ đề:

  1. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...