skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 176  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Tài liệu thính thị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feeding a real-time user interface

Smid, Vita

DOI: 10.5446/33812

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing a Statechart-to-ECMAScript Compiler Optimized for SVG User Interface Development for the World Wide Web

Beard, Jacob ; Vangheluwe, Hans

DOI: 10.5446/31193

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building a Nimble User Interface for VIVO

Hector Correa

DOI: 10.6084/m9.figshare.6478586

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building a Nimble User Interface for VIVO

Hector Correa

DOI: 10.6084/m9.figshare.6478586.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6478586

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

The unrelenting progress of design in open source

Leiva, Sergio

DOI: 10.5446/31747

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNT Libraries Metadata Quality Interfaces

Phillips, Mark Edward; European Library Automation Group

Toàn văn không sẵn có

7
GeoTUI: A Tangible User Interface for Geoscience
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

GeoTUI: A Tangible User Interface for Geoscience

Rivière, Guillaume

Toàn văn sẵn có

8
Designing an Expandable Illuminated Ring to Build an Actuated Ring Chart
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing an Expandable Illuminated Ring to Build an Actuated Ring Chart

Daniel, Maxime ; Rivière, Guillaume ; Couture, Nadine

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ animation with Toonloop

Quessy, Alexandre

DOI: 10.5446/21666

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design early phase drug combination trials: software

Yuan, Ying

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Old-school Javascript in Rails

Conzett, Graham

DOI: 10.5446/37324

Toàn văn sẵn có

12
Introduction to MySQL
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to MySQL

Shah, Chirag

E-ISBN: 9781526468581 ; E-ISBN: 1526468581 ; DOI: 10.4135/9781526468581

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM1 of Proof of concept for a wrist mechanism for articulated forceps for use in robot-assisted laparoscopic surgery

Makoto Jinno

DOI: 10.6084/m9.figshare.6105425 ; Related DOI: 10.1186/s40648-018-0102-1

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM1 of Proof of concept for a wrist mechanism for articulated forceps for use in robot-assisted laparoscopic surgery

Makoto Jinno

DOI: 10.6084/m9.figshare.6105425.v1 ; Related DOI: 10.1186/s40648-018-0102-1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6105425

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

GNU Mailman 3 and Django

Fuchs, Florain; Confreaks, LLC

DOI: 10.5446/32832

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamically Sassy

Fairbank, Jeremy

DOI: 10.5446/30662

Toàn văn sẵn có

17
User Unfriendly Interface
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Unfriendly Interface

Cmielewski, Leon ; Starrs, Josephine

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toonloop: animation for live performances

Quessy, Alexandre

DOI: 10.5446/21678

Toàn văn sẵn có

19
CairnFORM: a Shape-Changing Ring Chart Notifying Renewable Energy Availability in Peripheral Locations
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

CairnFORM: a Shape-Changing Ring Chart Notifying Renewable Energy Availability in Peripheral Locations

Daniel, Maxime ; Rivière, Guillaume ; Couture, Nadine

Toàn văn sẵn có

20
Mobile App Development
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile App Development

E-ISBN: 9781473933279 ; E-ISBN: 1473933277 ; DOI: 10.4135/9781473933279

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 176  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (163)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2002  (12)
  2. 2002đến2006  (5)
  3. 2007đến2010  (6)
  4. 2011đến2014  (44)
  5. Sau 2014  (108)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...