skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Văn bản pháp luật xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài liệu pháp lý
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for determining spectral boundaries for sleep stage classification

Long, X. ; Haakma, R. ; Ferreira dos santos da Fonseca, P.M. ; Aarts, R.M. ; Signal Processing Systems ; Biomedical Diagnostics

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài liệu pháp lý
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wearable devices with two stage of use

Cronin, J. ; Bodkin, J.G. ; de Haan, G. ; Verkruijsse, W. ; Electronic Systems

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài liệu pháp lý
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for cardiorespiratory sleep stage classification

Ferreira dos santos da Fonseca, P.M. ; Long, X. ; den Teuling, N.G.P. ; Haakma, R. ; Aarts, R.M. ; Signal Processing Systems ; Stochastics W&I ; Biomedical Diagnostics

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài liệu pháp lý
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and electronic database search engine for exposing the content of an electronic database

Stappers, P.J.

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài liệu pháp lý
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual Pinball / Video Arcade games

Achard van Enschut, d', J.F.M. ; Business Process Design

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài liệu pháp lý
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface unit

Keyson, D.V. ; Freudenthal, A. ; De Hoogh, M.P.A. ; Dekoven, E.A.M.

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài liệu pháp lý
Thêm vào Góc nghiên cứu

Man-machine interface

Keyson, D.V. ; Ross, P.R. ; Vastenburg, M.H. ; De Koning, N.M.

Toàn văn sẵn có

8
Information Superhighway: An Overview of Technology Challenges. Report to the Congress.
Material Type:
Tài liệu pháp lý
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Superhighway: An Overview of Technology Challenges. Report to the Congress.

General Accounting Office, Washington, Dc.

1995

Toàn văn không sẵn có

9
Requirements Statement for the Name Authority File Service.
Material Type:
Tài liệu pháp lý
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements Statement for the Name Authority File Service.

Council On Library Resources, Inc. , Washington, Dc.

1981

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tài liệu pháp lý
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotion guidance device and method

Janssen, J.H. ; Westerink, J.H.D.M. ; IJsselsteijn, W.A. ; Ouwekerk, M. ; Human Technology Interaction

Toàn văn sẵn có

11
Application Level Protocol Development for Library and Information Science Applications. Volume 1: Service Definition. Volume 2: Protocol Specification. Report No. TG.1.5; TG.50.
Material Type:
Tài liệu pháp lý
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application Level Protocol Development for Library and Information Science Applications. Volume 1: Service Definition. Volume 2: Protocol Specification. Report No. TG.1.5; TG.50.

Aagaard, James S. ; And Others

1982

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (8)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Keyson, D.V.
  2. Biomedical Diagnostics
  3. Haakma, R.
  4. Long, X.
  5. Aarts, R.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...