skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 98  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tạp chí xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Industry Report

ISSN1042-7252

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Techworld (Stockholm)

ISSN1654-2002

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia wire

ISSN1076-2450

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Windows IT Pro Magazine

ISSN1552-3136

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Professional

ISSN1743-694X

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Development

ISSN1070-8588

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

GNU's bulletin

ISSN1075-7813

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovations in Systems and Software Engineering

ISSN1614-5046

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construction Digest

ISSN1550-1396

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Zeitung

ISSN0341-5406

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronics Systems and Software

ISSN1479-8336

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International journal of computer applications in technology

ISSN0952-8091

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dr. Dobb's Journal

ISSN1044-789X

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Workstations

ISSN0899-9783

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chip

ISSN0170-6632

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informatica

ISSN0350-5596

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The lattice

ISSN1526-3746

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

InfoComp

ISSN1807-4545

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empirical Software Engineering

ISSN1382-3256

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photonic Network Communications

ISSN1387-974X

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 98  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Institute of Information Scientists

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...