skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tạp chí xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
On software interoperability for accident consequence assessment : a feasibility study for the definition of an XML data format to allow interoperability of software tools for accident consequence analysis.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

On software interoperability for accident consequence assessment : a feasibility study for the definition of an XML data format to allow interoperability of software tools for accident consequence analysis.

Blinda, M ; Contini, S ; Fabbri, L; European Commission ; Joint Research Centre. institute for the Protection and the Security of the Citizen

ISSN: 1018-5593 ; DOI: 10.2788/37288

Toàn văn sẵn có

2
Strukturelle Unternehmensstatistik : Struktur der marktbestimmten Wirtschaftstätigkeit der Europäischen Union im Jahr 1996: Wichtigste Vergleichsdaten zwischen der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten und Japan.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strukturelle Unternehmensstatistik : Struktur der marktbestimmten Wirtschaftstätigkeit der Europäischen Union im Jahr 1996: Wichtigste Vergleichsdaten zwischen der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten und Japan.

European Commission ; Statistical Office of the European Communities

ISSN: 1561-4832

Toàn văn sẵn có

3
Structural business statistics : Structure of the European market activity in 1996: Elements of comparison between the European Union, the United States and Japan.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural business statistics : Structure of the European market activity in 1996: Elements of comparison between the European Union, the United States and Japan.

European Commission ; Statistical Office of the European Communities

ISSN: 1561-4840

Toàn văn sẵn có

4
Statistiques structurelles sur les entreprises : Structure de l'activité marchande européenne en 1996: Éléments de comparaison entre l'Union européenne, les États-Unis et le Japon.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistiques structurelles sur les entreprises : Structure de l'activité marchande européenne en 1996: Éléments de comparaison entre l'Union européenne, les États-Unis et le Japon.

European Commission ; Statistical Office of the European Communities

ISSN: 1561-4859

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (2)
  2. French  (1)
  3. German  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...