skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Tạp chí xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
New Zealand journal of computer-human interaction
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Zealand journal of computer-human interaction

ISSN: 2463-5626

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal on Multimodal User Interfaces

ISSN1783-7677

Truy cập trực tuyến

3
Interface
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface

Human Interface Technology Laboratory New Zealand (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

4
Technical report
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technical report

Human Interface Technology Laboratory New Zealand (Corporate Author)

ISSN: 1178-5934

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
"Power Condense" a program for the condensation of power histories.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Power Condense" a program for the condensation of power histories.

Lassmann, K ; Laar, J. van de ; Van Uffelen, P; European Commission ; Joint Research Centre. institute for Transuranium Elements

ISSN: 1018-5593

Toàn văn sẵn có

7
INSPIRE metadata survey results
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

INSPIRE metadata survey results

Nowak, Joanna ; Craglia, Massimo; European Commission ; Joint Research Centre. institute for Environment and Sustainability

ISSN: 1018-5593

Toàn văn sẵn có

8
Strategic policy intelligence : current trends, the state of play and perspectives : S&T intelligence for policy-making processes.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic policy intelligence : current trends, the state of play and perspectives : S&T intelligence for policy-making processes.

Tübke, Alexander ; Smits, Ruud ; Zweck, Axel ; Rader, Michael ; Barré, Rémi ; Ducatel, Ken ; Gavigan, James P ; Salo, Ahti ; Moncada-Paternò-Castello, Pietro; European Commission ; Joint Research Centre. institute for Prospective Technological Studies ; Esto

ISSN: [1018-5593]

Toàn văn sẵn có

9
Evaluation of the utility and impact of S&T research mapping. Support action to the DG Research Directorate B "Open co-ordination of research policies", phase I.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the utility and impact of S&T research mapping. Support action to the DG Research Directorate B "Open co-ordination of research policies", phase I.

Ducatel, Ken ; Dőry, Tibor ; Georghiou, Luke ; Barré, Rémi; European Commission ; Joint Research Centre. institute for Prospective Technological Studies ; European Science and Technology Observatory (Esto)

ISSN: [1018-5593]

Toàn văn sẵn có

10
Evaluation of the utility and impact of S&T research mapping. Main findings - based on the analysis of an evaluation workshop questionnaire, phase II.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the utility and impact of S&T research mapping. Main findings - based on the analysis of an evaluation workshop questionnaire, phase II.

Dőry, Tibor ; Geyer, Anton ; Ducatel, Ken; European Commission ; Joint Research Centre. institute for Prospective Technological Studies ; European Science and Technology Observatory (Esto)

ISSN: [1018-5593]

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2002  (1)
  2. 2002đến2002  (1)
  3. 2003đến2005  (2)
  4. 2006đến2007  (3)
  5. Sau 2007  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...