skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tạp chí xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euro-lobbying

ISBN: 2802901540

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commissariat au lobbying du Canada - rapport annuel

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euro-lobbying répertoire des organisations professionnelles de l'Union Européenne

ISSN: 0771-7865

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hotelmarkt Deutschland Konjunktur, Angebots- und Nachfrageentwicklung, ausgewählte Marktsegmente, Benchmarking, Markenhotellerie, Hotelklassifizierung, Normung, Lobbying ; Branchenreport des Hotelverbandes Deutschland (IHA)

Toàn văn không sẵn có

5
Communities count: ComVoices ... pre-election briefing
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communities count: ComVoices ... pre-election briefing

Comvoices (Organisation) (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

6
WIN on Poverty: newsletter
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

WIN on Poverty: newsletter

Women'S Information Network (N.Z.) (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capitol Hill (Washington, D.C.)

Gay Rights National Lobby (U.S.)

Toàn văn không sẵn có

8
COGEL blue book
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

COGEL blue book

Council of State Governments ; Council on Governmental Ethics Laws

1900 cop.2

ISSN: 1060-5045 ; Continues ISSN: 0898-8447

Toàn văn sẵn có

9
The political economy of regional grants in Peru
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The political economy of regional grants in Peru

Letelier S., Leonardo; Neyra A., Gonzalo

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verzeichnis der Verbände in der Europäischen Gemeinschaft = Répertoire des organisations professionnelles de la Communauté Européenne

Commission Des Communautés Européennes; Europäische Kommission

ISSN: 0771-7865

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hotelmarkt Deutschland

Hotelmarkt Deutschland : Konjunktur, Angebots- und Nachfrageentwicklung, ausgewählte Marktsegmente, Benchmarking, Markenhotellerie, Hotelklassifizierung, Normung, Lobbying ; Branchenreport des Hotelverbandes Deutschland (IHA)

ISSN: EUR 325.00

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1970  (1)
 2. 1970đến1991  (1)
 3. 1992đến1995  (1)
 4. 1996đến1998  (2)
 5. Sau 1998  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (4)
 2. English  (4)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Neyra A., Gonzalo
 2. Comvoices
 3. Commission Des Communautés Européennes
 4. Women'S Information Network
 5. Letelier S., Leonardo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...