skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
About the avian UF proteome: exosomes significance and biological processes in regard to eggshell mineralization, immunity and reproduction
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

About the avian UF proteome: exosomes significance and biological processes in regard to eggshell mineralization, immunity and reproduction

Riou, Cindy ; Brionne, Aurélien ; Cordeiro, Luiz-Augusto ; Harichaux, Grégoire ; Gargaros-Ratajczak, Audrey ; Labas, Valérie ; Gautron, Joël ; Gérard, Nadine; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cordeiro, Luiz-Augusto
  2. Riou, Cindy
  3. Brionne, Aurélien
  4. Gautron, Joël
  5. Gargaros-Ratajczak, Audrey

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...