skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 94  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Konrad proceeding to Coronation (engraving)
Konrad proceeding to Coronation (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Konrad proceeding to Coronation (engraving)

English School

Toàn văn sẵn có

2
Prisoners proceeding to Work (b/w photo)
Prisoners proceeding to Work (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prisoners proceeding to Work (b/w photo)

English Photographer

Toàn văn sẵn có

3
The Luncheon at the Guildhall, Their Majesties proceeding up the Hall to the Dais (litho)
The Luncheon at the Guildhall, Their Majesties proceeding up the Hall to the Dais (litho)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Luncheon at the Guildhall, Their Majesties proceeding up the Hall to the Dais (litho)

Haenen, Frederic de

Toàn văn sẵn có

4
Jeddo and the Japanese (engraving)
Jeddo and the Japanese (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jeddo and the Japanese (engraving)

English School

Toàn văn sẵn có

5
Villagers proceeding to deck a Country Church with Holly (engraving)
Villagers proceeding to deck a Country Church with Holly (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Villagers proceeding to deck a Country Church with Holly (engraving)

English School

Toàn văn sẵn có

6
The Thanksgiving Service at St Paul's, Their Majesties proceeding up the Centre Aisle to their Seats (litho)
The Thanksgiving Service at St Paul's, Their Majesties proceeding up the Centre Aisle to their Seats (litho)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Thanksgiving Service at St Paul's, Their Majesties proceeding up the Centre Aisle to their Seats (litho)

Dadd, Frank

Toàn văn sẵn có

7
The Opening of Parliament, the Scottish Heralds proceeding to the Cross of Edinburgh to make the Royal Proclamation (engraving)
The Opening of Parliament, the Scottish Heralds proceeding to the Cross of Edinburgh to make the Royal Proclamation (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Opening of Parliament, the Scottish Heralds proceeding to the Cross of Edinburgh to make the Royal Proclamation (engraving)

English School

Toàn văn sẵn có

8
Abdu'l Medjid, Sultan of Turkey, proceeding to the Feast of the Balram (engraving)
Abdu'l Medjid, Sultan of Turkey, proceeding to the Feast of the Balram (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abdu'l Medjid, Sultan of Turkey, proceeding to the Feast of the Balram (engraving)

English School

Toàn văn sẵn có

9
Her Majesty proceeding to open the Royal Exchange, London (coloured engraving)
Her Majesty proceeding to open the Royal Exchange, London (coloured engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Her Majesty proceeding to open the Royal Exchange, London (coloured engraving)

English School

Toàn văn sẵn có

10
Chinese Sketches (engraving)
Chinese Sketches (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Sketches (engraving)

English School

Toàn văn sẵn có

11
The Filey Life-Boat proceeding to the Rescue of a Shipwrecked Crew (engraving)
The Filey Life-Boat proceeding to the Rescue of a Shipwrecked Crew (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Filey Life-Boat proceeding to the Rescue of a Shipwrecked Crew (engraving)

Weedon, Edwin

Toàn văn sẵn có

12
The Sultan Abdul Aziz proceeding in his Caique to the Palace of Dolma Baktche (engraving)
The Sultan Abdul Aziz proceeding in his Caique to the Palace of Dolma Baktche (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sultan Abdul Aziz proceeding in his Caique to the Palace of Dolma Baktche (engraving)

English School

Toàn văn sẵn có

13
The Royal Guests proceeding from the Library to the Guildhall (litho)
The Royal Guests proceeding from the Library to the Guildhall (litho)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Royal Guests proceeding from the Library to the Guildhall (litho)

Craig, Frank

Toàn văn sẵn có

14
The Archbishop of Chambery, at the Head of his Clergy, proceeding from the Cathedral to Vote for the Annexation to France (engraving)
The Archbishop of Chambery, at the Head of his Clergy, proceeding from the Cathedral to Vote for the Annexation to France (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Archbishop of Chambery, at the Head of his Clergy, proceeding from the Cathedral to Vote for the Annexation to France (engraving)

Beauce, Jean Adolphe

Toàn văn sẵn có

15
The Queen of Spain proceeding to open the Cortes (engraving)
The Queen of Spain proceeding to open the Cortes (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Queen of Spain proceeding to open the Cortes (engraving)

Janet, Gustave

Toàn văn sẵn có

16
One of the Life-Boats of the National Life-Boat Institution proceeding to rescue a Shipwrecked Crew (engraving)
One of the Life-Boats of the National Life-Boat Institution proceeding to rescue a Shipwrecked Crew (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

One of the Life-Boats of the National Life-Boat Institution proceeding to rescue a Shipwrecked Crew (engraving)

English School

Toàn văn sẵn có

17
Bull-Fighting at Bayonne, the Cavalcade proceeding to the Arena in the Place de Saint-Esprit (engraving)
Bull-Fighting at Bayonne, the Cavalcade proceeding to the Arena in the Place de Saint-Esprit (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bull-Fighting at Bayonne, the Cavalcade proceeding to the Arena in the Place de Saint-Esprit (engraving)

Dore, Gustave

Toàn văn sẵn có

18
Life in the Vatican, the Pope proceeding to his Summer Residence (litho)
Life in the Vatican, the Pope proceeding to his Summer Residence (litho)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life in the Vatican, the Pope proceeding to his Summer Residence (litho)

Lanos, Henri

Toàn văn sẵn có

19
Christian parting from his family, before proceeding in his pilgrimage (chromolitho)
Christian parting from his family, before proceeding in his pilgrimage (chromolitho)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christian parting from his family, before proceeding in his pilgrimage (chromolitho)

English School

Toàn văn sẵn có

20
Royal Visit to France (engraving)
Royal Visit to France (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Royal Visit to France (engraving)

English School

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 94  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. English School
  2. English Photographer
  3. Rowlandson, T. & Pugin, A.C
  4. Staniland, Charles J
  5. Lambeaux, Jules

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...