skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Carte de Visite, JC and Bessie Robinson]

Tanaka, M.

DOI: 10.14288/1.0364319

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supplementary Material for: Ectopic Expression of Fatty Acid-Binding Protein 4 in the Glomerulus Is Associated with Proteinuria and Renal Dysfunction

Tanaka M. ; Furuhashi M. ; Okazaki Y. ; Mita T. ; Fuseya T. ; Ohno K. ; Ishimura S. ; Yoshida H. ; Miura T.

DOI: 10.6084/m9.figshare.5492947.v1 ; Related DOI: 10.1159/000368412 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5492947

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supplementary Material for: Ectopic Expression of Fatty Acid-Binding Protein 4 in the Glomerulus Is Associated with Proteinuria and Renal Dysfunction

Tanaka M. ; Furuhashi M. ; Okazaki Y. ; Mita T. ; Fuseya T. ; Ohno K. ; Ishimura S. ; Yoshida H. ; Miura T.

DOI: 10.6084/m9.figshare.5492947 ; Related DOI: 10.1159/000368412

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supplementary Material for: Interferon-Dependent Induction of Clr-b during Mouse Cytomegalovirus Infection Protects Bystander Cells from Natural Killer Cells via NKR-P1B-Mediated Inhibition

Kirkham C.L. ; Aguilar O.A. ; Yu T. ; Tanaka M. ; Mesci A. ; Chu K.-L. ; Fine J.H. ; Mossman K.L. ; Bremner R. ; Allan D.S.J. ; Carlyle J.R.

DOI: 10.6084/m9.figshare.4750657 ; Related DOI: 10.1159/000454926

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supplementary Material for: Interferon-Dependent Induction of Clr-b during Mouse Cytomegalovirus Infection Protects Bystander Cells from Natural Killer Cells via NKR-P1B-Mediated Inhibition

Kirkham C.L. ; Aguilar O.A. ; Yu T. ; Tanaka M. ; Mesci A. ; Chu K.-L. ; Fine J.H. ; Mossman K.L. ; Bremner R. ; Allan D.S.J. ; Carlyle J.R.

DOI: 10.6084/m9.figshare.4750657.v1 ; Related DOI: 10.1159/000454926 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4750657

Toàn văn sẵn có

6
Sense of Self in Baby Chimpanzees
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sense of Self in Baby Chimpanzees

Itakura, S ; Izumi, A ; Myowa, M ; Tomonaga, M ; Tanaka, M ; Matsuzawa, T

Toàn văn sẵn có

7
Photoluminescence properties and energy transfer of Gd3+, Eu3+ co-doped ZrO2-SiO2 nanocomposites
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photoluminescence properties and energy transfer of Gd3+, Eu3+ co-doped ZrO2-SiO2 nanocomposites

Tanaka, M ; Noda, Y ; Hayakawa, T ; Duclere, Jean-René ; Thomas, Philippe; Derory, Beatrice (Editor)

Toàn văn sẵn có

8
Investigation on Nd3+ doped TeO2-Bi2O3-Nb2O5 glasses and ceramics dedicated for laser applications
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation on Nd3+ doped TeO2-Bi2O3-Nb2O5 glasses and ceramics dedicated for laser applications

Tanaka, M ; Duclere, Jean-René ; Colas, Maggy ; Cornette, Julie ; Chenu, Sébastien ; Delaizir, Gaëlle ; Hayakawa, T ; Thomas, Philippe; Derory, Beatrice (Editor)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tanaka M.
  2. Tanaka, M
  3. Allan D.S.J.
  4. Fine J.H.
  5. Ishimura S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...