skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Excavation teams ate and rested on a bus while working the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
Excavation teams ate and rested on a bus while working the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Excavation teams ate and rested on a bus while working the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)

Toàn văn sẵn có

2
A coin presumed to be pocket change for sailors found at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
A coin presumed to be pocket change for sailors found at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A coin presumed to be pocket change for sailors found at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)

Toàn văn sẵn có

3
Spanish, Portuguese, Venetian, Florentine, and Moorish coins found in the ship's coffers (photo)
Spanish, Portuguese, Venetian, Florentine, and Moorish coins found in the ship's coffers (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spanish, Portuguese, Venetian, Florentine, and Moorish coins found in the ship's coffers (photo)

Toàn văn sẵn có

4
An artifact excavated at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
An artifact excavated at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

An artifact excavated at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)

Toàn văn sẵn có

5
Ivory elephant tusks excavated at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
Ivory elephant tusks excavated at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ivory elephant tusks excavated at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)

Toàn văn sẵn có

6
A silver coin excavated at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
A silver coin excavated at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A silver coin excavated at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)

Toàn văn sẵn có

7
A sole of a leather shoe excavated at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
A sole of a leather shoe excavated at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A sole of a leather shoe excavated at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)

Toàn văn sẵn có

8
A seawall guards the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
A seawall guards the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A seawall guards the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)

Toàn văn sẵn có

9
A gold coin excavated at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
A gold coin excavated at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A gold coin excavated at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)

Toàn văn sẵn có

10
African elephant tusks found at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
African elephant tusks found at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

African elephant tusks found at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)

Toàn văn sẵn có

11
Archeologists and mine workers excavate an artifact at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
Archeologists and mine workers excavate an artifact at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archeologists and mine workers excavate an artifact at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)

Toàn văn sẵn có

12
Archeologists and mine workers excavate at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
Archeologists and mine workers excavate at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archeologists and mine workers excavate at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)

Toàn văn sẵn có

13
A seawall guards the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
A seawall guards the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A seawall guards the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)

Toàn văn sẵn có

14
Postcard depicting a diamond mine (b/w photo)
Postcard depicting a diamond mine (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postcard depicting a diamond mine (b/w photo)

South African Photographer

Toàn văn sẵn có

15
The War South Africa (b/w photo)
The War South Africa (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The War South Africa (b/w photo)

English Photographer

Toàn văn sẵn có

16
Spanish excelente coins excavated at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
Spanish excelente coins excavated at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spanish excelente coins excavated at the shipwreck site of a Portuguese trading vessel (photo)

Toàn văn sẵn có

17
Placard erected by Mr Rhodes, photograph attributed to F.H. Hancox, Kimberley (b/w photo)
Placard erected by Mr Rhodes, photograph attributed to F.H. Hancox, Kimberley (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Placard erected by Mr Rhodes, photograph attributed to F.H. Hancox, Kimberley (b/w photo)

South African Photographer

Toàn văn sẵn có

18
Scene in the Diamond Mines of Poonah
Scene in the Diamond Mines of Poonah
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scene in the Diamond Mines of Poonah

Toàn văn sẵn có

19
The Transvaal War, Scenes at Cape Town and Kimberley (litho)
The Transvaal War, Scenes at Cape Town and Kimberley (litho)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Transvaal War, Scenes at Cape Town and Kimberley (litho)

English School

Toàn văn sẵn có

20
The Relief of Kimberley, Scenes in the Diamond City (litho)
The Relief of Kimberley, Scenes in the Diamond City (litho)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relief of Kimberley, Scenes in the Diamond City (litho)

English School

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Chủ đề 

 1. Diamond Mines  (17)
 2. Namibia  (14)
 3. Outdoors  (14)
 4. Photography  (14)
 5. Shipwrecks  (14)
 6. Archeology  (14)
 7. Colour Image  (14)
 8. Oranjemund  (14)
 9. Day  (14)
 10. Horizontal  (14)
 11. No People  (12)
 12. Artifacts  (11)
 13. Discovery  (11)
 14. Excavation  (11)
 15. Single Object  (6)
 16. Close Up  (5)
 17. Money  (5)
 18. South Africa  (5)
 19. Treasure  (5)
 20. Coins  (4)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. South African Photographer
 2. English School
 3. English Photographer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...