skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Hình ảnh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unobtrusive Monitoring of Parkinson's Based On Digital Biomarkers of Human Behaviour

Julio Vega ; Caroline Jay ; Markel Vigo ; Simon Harper

DOI: 10.6084/m9.figshare.5597989.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5597989

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommending Location Privacy Preferences in Ubiquitous Computing

Yuchen Zhao ; Juan Ye ; Tristan Henderson

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3793149.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3793149

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommending Location Privacy Preferences in Ubiquitous Computing

Yuchen Zhao ; Juan Ye ; Tristan Henderson

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3793149

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

2010-alexanderhayes-uberveillance-logo.jpg

Alexander Hayes

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3436361.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3436361

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

2010-alexanderhayes-uberveillance-logo.jpg

Alexander Hayes

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3436361

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Core To A Socioethical Framework

Alexander Hayes

DOI: 10.6084/m9.figshare.4879841

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Core To A Socioethical Framework

Alexander Hayes

DOI: 10.6084/m9.figshare.4879841.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4879841

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...