skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Study of falling film heat exchangers and evaporators in graphite material
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of falling film heat exchangers and evaporators in graphite material

Clauzade, Bertrand; Du Ccsd, Administrateur (Editor)

Toàn văn sẵn có

2
Propagation and Radiation Studies for the Development of Future Communication Systems
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Propagation and Radiation Studies for the Development of Future Communication Systems

Sagnard, Florence; Sagnard, Florence (Editor)

Toàn văn sẵn có

3
Relationship between mix design of concrete, generation of heat during hydration and compressive strength
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship between mix design of concrete, generation of heat during hydration and compressive strength

Waller, Vincent; Bordignon, Frédérique (Editor)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Du Ccsd, Administrateur
  2. Bordignon, Frédérique
  3. Sagnard, Florence
  4. Clauzade, Bertrand
  5. Waller, Vincent

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...