skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Higher Education xóa Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relationship Between Social Presence and Sense Of Community In Doctoral Online Courses

Craft, Nina; Dill-Shackleford, Karen E. (advisor) ; Dill-Shackleford, Karen (committee member) ; Ohler, Jason (committee member) ; Palloff, Rena (committee member) ; Swan, Karen (committee member)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 978-1-339-25181-3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community of Inquiry and Video in Higher Education Engaging Students Online

Conrad, Oliver; Gautreau, Cynthia (advisor)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 978-1-339-10764-6

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of user-controlled avatar attributes on social presence within select higher education courses

Kline, Joel; Avoseh, Mejai (advisor) ; Baron, Mark (committee member) ; Freeburg, Elizabeth (committee member) ; Santo, Susan (committee member)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 978-1-303-28934-7

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors affecting course satisfaction of online Malaysian university students

Khalid, Nasir; Timpson, William (advisor) ; Quick, Don (advisor) ; Kaminski, Karen (committee member) ; Unnithan, N (committee member)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 978-1-321-49351-1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student perceptions of computer-mediated communication tools in online learning: Helpfulness and effects on teaching, social, and cognitive presence

Salloum, Sara; Gretes, J. A. (advisor) ; Dipietro, Meredith (committee member) ; Jordan, Sarah (committee member) ; Lambert, Richard (committee member) ; Pyke, Jonathan (committee member)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 978-1-267-13533-9

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social närvaro på distansprogram: En kvantitativ studie av hur den förändras över tid

Joshammar, Anna-Malin; Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för data- och systemvetenskap

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of asynchronous and synchronous instruction and discussion on cognitive presence, social presence, teaching presence, and learning

Rockinson-Szapkiw, Amanda

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 978-1-109-30164-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2011  (1)
 3. 2012đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (3)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. Swedish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...