skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computer Science xóa Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Investigating Selection above a Multitouch Surface
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating Selection above a Multitouch Surface

Pyryeskin, Dmitry

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Predicting Risky Behavior among Veterans with PTSD by Analyzing Gesture Patterns

Roushan, Tanvir; Ahamed, Sheikh Iqbal (advisor) ; Franco, Zeno (advisor) ; Kaczmarek, Thomas (committee member)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 978-0-438-19648-3

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning and inference algorithms for dynamical system models of dextrous motion

Varadarajan, Balakrishnan; Khudanpur, Sanjeev (advisor)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 978-1-267-15040-0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Avatarers kroppsspråk: Stöd för känslobetonad kommunikation i virtuella miljöer
Avatar Body Language: Supporting Emotive Communication in Virtual Environments

Bandelin, Jakob; Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...