skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Challenge from Nationalism: Problems of Community in Democracy

Helldahl, Per

Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 2013 [Tạp chí có phản biện]

Series ISSN: 0346-7538 ; ISSN: 0346-7538 ; ISSN: 0346-7538 ; ISBN: 9789155485733

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Challenge from Nationalism: Problems of Community in Democracy

Helldahl, Per; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen

ISSN: 0346-7538 ; ISBN: 978-91-554-8573-3

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patriotic Dreamlands: Music, Nationalism and Gender in the Long Nineteenth Century
En patriotisk drömvärld: Musik, nationalism och genus under det långa 1800-talet

Enefalk, Hanna; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen

ISSN: 0081-6531 ; ISBN: 978-91-554-7284-9

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norges Våpen: Cultural Memory and Uses of History in Norwegian Black Metal

Thompson, Christopher

Studia Historica Upsaliensia, 2018 [Tạp chí có phản biện]

Series ISSN: 0081-6531 ; ISSN: 0081-6531 ; ISSN: 0081-6531 ; ISBN: 9789151305059

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norges Våpen: Cultural Memory and Uses of History in Norwegian Black Metal

Thompson, Christopher; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen

ISSN: 0081-6531 ; ISBN: 978-91-513-0505-9

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stable Media in the Age of Revolutions: Depictions of Economic Matters in British and Swedish State Newspapers, 1770–1820

Pasay, Sarah Linden

Uppsala Studies in Economic History, 2017 [Tạp chí có phản biện]

Series ISSN: 0346-6493 ; ISSN: 0346-6493 ; ISSN: 0346-6493 ; ISBN: 9789155497958

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stable Media in the Age of Revolutions: Depictions of Economic Matters in British and Swedish State Newspapers, 1770–1820

Pasay, Sarah Linden; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Ekonomisk-historiska institutionen

ISSN: 0346-6493 ; ISBN: 978-91-554-9795-8

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Church for a Social Democratic Nation: Harald Hallén and the emergence of the Swedish Folk Church. A study in Social Democracy, Church and Nation-building with specific interest in the period 1905-1933
Folkhemmets kyrka: Harald Hallén och folkkyrkans genombrott. En studie av socialdemokrati, kyrka och nationsbygge med särskild hänsyn till perioden 1905-1933

Claesson, Urban; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Teologiska fakulteten, Teologiska institutionen, Kyrko- och missionsstudier

ISSN: 0562-2751 ; ISBN: 91-554-6105-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...