skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 526  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Plasticity for User Interfaces in Mixed Reality
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plasticity for User Interfaces in Mixed Reality

Lacoche, Jérémy

Toàn văn sẵn có

2
Testing and maintenance of graphical user interfaces
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing and maintenance of graphical user interfaces

Lelli Leitao, Valeria

Toàn văn sẵn có

3
Testing and maintenance of graphical user interfaces
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing and maintenance of graphical user interfaces

Lelli Leitao, Valeria

Toàn văn sẵn có

4
Testing and maintenance of graphical user interfaces
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing and maintenance of graphical user interfaces

Lelli, Valéria

Toàn văn sẵn có

5
3D User Interfaces, from Mobile Devices to Immersive Virtual Environments
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D User Interfaces, from Mobile Devices to Immersive Virtual Environments

Hachet, Martin

Toàn văn sẵn có

6
COMETS : A new Generation of Widgets for Plastic User Interfaces
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMETS : A new Generation of Widgets for Plastic User Interfaces

Daassi, Olfa

Toàn văn sẵn có

7
Automated planning for composing User Interfaces
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated planning for composing User Interfaces

Gabillon, Yoann

Toàn văn sẵn có

8
A Model-Driven Approach for Designing Multi-platform User Interface Dialogues
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Model-Driven Approach for Designing Multi-platform User Interface Dialogues

Mbaki, Efrem

Toàn văn sẵn có

9
Context-based Innovative Mobile User Interfaces
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-based Innovative Mobile User Interfaces

Zhou, Yun

Toàn văn sẵn có

10
Plasticity for user interfaces in mixed reality
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plasticity for user interfaces in mixed reality

Lacoche, Jérémy

Toàn văn sẵn có

11
"A model-driven approach for designing multi-platform user interface dialogues": dialogues specification
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

"A model-driven approach for designing multi-platform user interface dialogues": dialogues specification

Luzayisu, Mbaki

Toàn văn sẵn có

12
Towards a Runtime Evolutionary Model of User Interface Adaptation in a Ubiquitous Environment
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Runtime Evolutionary Model of User Interface Adaptation in a Ubiquitous Environment

Ben Ismail Dhrif, Imen

Toàn văn sẵn có

13
A Model-Based Approach for Dynamically Distributing Graphical User Interfaces Based on their Properties, Graphs, and Scenarios
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Model-Based Approach for Dynamically Distributing Graphical User Interfaces Based on their Properties, Graphs, and Scenarios

Melchior, Jérémie

Toàn văn sẵn có

14
Understanding and designing animations in the user interfaces
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding and designing animations in the user interfaces

Chalbi, Amira

Toàn văn sẵn có

15
Supporting Versatility in Tangible User Interfaces Using Collections of Small Actuated Objects
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting Versatility in Tangible User Interfaces Using Collections of Small Actuated Objects

Le Goc, Mathieu

Toàn văn sẵn có

16
A design framework for user interfaces of 3D audio production tools
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A design framework for user interfaces of 3D audio production tools

Mathew, Justin D

Toàn văn sẵn có

17
Joint generation of controls and user interfaces for reconfigurable sociotechnical systems
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joint generation of controls and user interfaces for reconfigurable sociotechnical systems

Bignon, Alain

Toàn văn sẵn có

18
Towards an approach for specication and generation of context-aware user interfaces: Application to medical field
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards an approach for specication and generation of context-aware user interfaces: Application to medical field

Riahi, Ines

Toàn văn sẵn có

19
Plasticity of User Interfaces : the concept of Pearl for reconciling Variability of the context and Stability of the interface
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plasticity of User Interfaces : the concept of Pearl for reconciling Variability of the context and Stability of the interface

Martins-Baltar, Laure

Toàn văn sẵn có

20
Human-Computer-Interaction and Regulatory Focus : using Graphic User-Interfaces’ Characteristics to Adapt Users’ Strategic Orientation to Tasks’ Framing
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer-Interaction and Regulatory Focus : using Graphic User-Interfaces’ Characteristics to Adapt Users’ Strategic Orientation to Tasks’ Framing

Dries-Tônnies, Thérèse

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 526  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (523)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cura, Rémi
  2. Fadlallah, Yasser
  3. Villaren, Thomas
  4. Veytizou, Julien
  5. Szejka, Anderson Luis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...