skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gross motor performance in children with psychiatric conditions

Emck, C.

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The contribution of haptic and kinesthetic perceptions to handwriting in children ages six to eight years

Yu, Tzu-Ying; Hinojosa, Jim (advisor) ; Howe, Tsu-Hsin (committee member) ; Voelbel, Gerald (committee member)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 9781124449746

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing competence in technical skills of theatre nurses in India and Sweden: Evaluation of an observational tool

Kylmänen, Päivi ; Spasic, Alexandra; Röda Korsets Högskola

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Position-matching and goal-directed reaching acuity of the upper limb in chronic neck pain: associations to self-rated characteristics

Sandlund, Jonas

Umeå University medical dissertations, 2008

Series ISSN: 0346-6612 ; ISSN: 0346-6612 ; ISSN: 0346-6612 ; ISBN: 9789172645691

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Position-matching and goal-directed reaching acuity of the upper limb in chronic neck pain: associations to self-rated characteristics

Sandlund, Jonas; Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

ISSN: 0346-6612 ; ISBN: 978-91-7264-569-1

Toàn văn sẵn có

6
Physical fitness and human performance
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical fitness and human performance

Lambert, John Frederick ; Parrish, Donald James

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sandlund, Jonas
  2. Spasic, Alexandra
  3. Lambert, John Frederick
  4. Howe, Tsu-Hsin
  5. Emck, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...