skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
La gouvernance d'entreprise et l'hybridation : le cas de l'Asie
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

La gouvernance d'entreprise et l'hybridation : le cas de l'Asie

Lee, Ji-Yong

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, Ji-Yong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...