skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Transformative Experience in Engineering Education

Goodman, Katherine; Bennett, John K. (advisor) ; Hertzberg, Jean (advisor) ; Curran, Tim (committee member) ; Finkelstein, Noah (committee member) ; Hutchinson, John (committee member) ; Sieber, Diane (committee member)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 9781339363974

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of the exfoliation process in epoxy-clay nanocomposites

Shiravand, Fatemeh; Hutchinson, John M ; Calventus, Y. (Yolanda) ; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of thermal transitions in polymers by a multifrequency modulated DSC technique

Fraga Rivas, Iria; Hutchinson, John M ; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Física I Enginyeria Nuclear

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Particle and bubble filtration using ultrasonic standing waves

Hutchinson, John Michael ; Hutchinson, John Michael

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation of the thermal conductivity of epoxy resin systems filled with boron nitride particles

Folch Roy, Adrià; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Hutchinson, John M ; Román Concha, Frida Rosario

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymer layered silicates nanocomposite; Nanocompostos de polímers amb silicats laminars (PLS nanocomposites)

Bin Zainal, Mohamad Noradnan; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Institut D'Investigació Tèxtil I Cooperació Industrial De Terrassa ; Carrillo Navarrete, Fernando ; Hutchinson, John M

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of the Financial Accounting and Reporting Practices of Selected Independent Public School Districts in Oklahoma

Hutchinson, John William; Anderson, Wilton T. ; Chasteen, Lanny G. ; Garrison, Lloyd L. ; Sorenson, Helmer E.

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hutchinson, John William
  2. Chasteen, Lanny G.
  3. Bin Zainal, Mohamad Noradnan
  4. Curran, Tim
  5. Hutchinson, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...