skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social impacts of mining : a Western Australian community case study

Petrova, Svetla Lyubomirova

Toàn văn sẵn có

2
To investigate the safety and health performance and culture in the Australian Coal Mining Industry
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

To investigate the safety and health performance and culture in the Australian Coal Mining Industry

Parkin, Raymond

Toàn văn sẵn có

3
Analysis of transient surface deformations above the Gotthard Base Tunnel (Switzerland)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of transient surface deformations above the Gotthard Base Tunnel (Switzerland)

Hansmann, Jürgen

DOI: 10.3929/ethz-a-007366010

Toàn văn sẵn có

4
Mercury Stable Isotope Fractionation in Mining Environments and its Implications for Using HG Isotopes as Source Tracer
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercury Stable Isotope Fractionation in Mining Environments and its Implications for Using HG Isotopes as Source Tracer

Smith, Robin Sue

DOI: 10.3929/ethz-a-010353027

Toàn văn sẵn có

5
Thermal Spallation Drilling: Application Possibilities and Viability Assessment of a Novel Drilling Technology
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal Spallation Drilling: Application Possibilities and Viability Assessment of a Novel Drilling Technology

Kant, Michael A

DOI: 10.3929/ethz-b-000216571

Toàn văn sẵn có

6
Public perception and communication of carbon capture and storage (CCS)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public perception and communication of carbon capture and storage (CCS)

L'Orange Seigo, Selma

DOI: 10.3929/ethz-a-010111247

Toàn văn sẵn có

7
Quality constrained scheduling of mining operations
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality constrained scheduling of mining operations

Bai, Yang

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2012  (1)
  2. 2012đến2012  (2)
  3. 2013đến2014  (1)
  4. 2015đến2016  (2)
  5. Sau 2016  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...