skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

辣椒素對皮膚癌 A375 細胞株中 tNOX 及細胞存活的調控 ; The effects of capsaicin on tNOX expression and cell survival in A375 cells.

周柔君 ; Chou, Jou - Chun; 生命科學系所

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

缺氧蛋白BNIP3及鈣離子誘導蛋白E4BP4對心肌細胞傷害及保護之調控機轉探討 ; Regulatory mechanisms of BNIP3 and E4BP4 in cell death and protection of cardiomyocytes

翁宜君 ; Weng, Yi - Jiun; 董光中 ; 中興大學

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

辣椒素在 B16F10 細胞株引發細胞自噬及細胞凋亡 ; Capsaicin induces apoptosis and autophagy in B16F10 cells

呂卓穎 ; Lu, Cho - Ying; 生命科學院碩士在職專班

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

細胞自噬參與竹嵌紋病毒感染週期之研究 ; The study of the role of autophagy in the infection cycle of Bamboo mosaic virus

蕭永振 ; Hsiao, Yung - Jen; 蔡慶修 ; 中興大學

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

腺苷磷酸活化激酶在Imiquimod與Compound C誘導之細胞自噬所扮演之角色 ; Role of AMPK in Imiquimod-induced and Compound C-induced Autophagy

陳育瑜 ; Chen, Yu - Yu; 謝政哲 ; 中興大學

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

以Imiquimod誘導人類基底細胞癌細胞進行細 胞自噬和細胞凋亡中Mcl-1蛋白的差別角色 ; The Differential Role of Mcl-1 in Imiquimod- Induced Autophagy and Apoptosis in Human Basal Cell Carcinoma Cells

黃士維 ; Huang, Shi - Wei; 謝政哲 ; Jeng-Jer Shieh ; 中興大學

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

探討柑橘類黃酮5''-demethylnobiletin在肺癌細胞的抗腫瘤作用 ; Study on the Antitumor Effect of Citrus Flavonoid 5’-Demethylnobiletin in Lung Cancer Cells

陳欣俞 ; Chen, Hsing - Yu; 生物醫學研究所

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

探討PITX2B基因表現在非小細胞肺癌之角色 ; The Role of PITX2B in Non-Small-Cell Lung Cancer

黃宇涵 ; Huang, Yu - Han; 陳健尉 ; Jeremy J.W Chen ; 中興大學

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

咖啡酸苯乙酯及豆類發酵液對細胞存活與抗發炎作用之探討 ; Studies on cell growth arrest and anti-inflammatory effects of caffeic acid phenethyl ester and a fermented legume mixture

黃淑琳 ; Hwang, Shu - Lin; 陳建華 ; 中興大學

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

探討四氫薑黃素對於人類肝癌細胞之抗癌活性作用 ; The anticancer activity effects of tetrahydrocurcumin in human hepatocellular carcinoma cells

詹政原 ; Chan, Cheng - Yuan; 生命科學系所

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (7)
  2. Chinese  (4)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 中興大學
  2. 謝政哲
  3. 生命科學系所
  4. Huang, Shi - Wei
  5. 陳育瑜

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...