skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Cements xóa Chủ đề: Chemistry xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass balance of dioxins over a cement kiln in China

Li, Yeqing ; Chen, Tong ; Zhang, Jiang ; Meng, Weijie ; Yan, Mi ; Wang, Huanzhong ; Li, Xiaodong

Waste management (New York, N.Y.), February 2015, Vol.36, pp.130-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-2456 ; PMID: 25532674 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2014.11.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, C.
  2. Jungzhou Huang
  3. Yeqing Li
  4. Meng, Wj
  5. Li, Xd

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...