skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Computer Graphics xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generalized Caseview applied to prostate cancer prognosis

Levy, Pierre P ; Bardier, Armelle ; Doublet, Jean-Dominique ; Sibony, Mathilde

Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference, 2008, Vol.2008, pp.5129-31

ISSN: 1557-170X ; DOI: 10.1109/IEMBS.2008.4650368

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Levy, Pierre P.
  2. Bardier, Armelle
  3. Sibony, Mathilde
  4. Doublet, Jean-Dominique

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...