skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Chủ đề: Immigration xóa Năm xuất bản: Sau 2011 xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telegram as An Immigration Management Tool

Nikkhah, Sarah ; Miller, Andrew ; Young, Alyson

Companion of the 2018 ACM Conference on computer supported cooperative work and social computing, 30 October 2018, pp.345-348

ISBN: 9781450360180 ; ISBN: 1450360181 ; DOI: 10.1145/3272973.3274093

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

NATURALISED UNITED STATES CITIZENS AND PRESIDENCY – WHY NATURALISED CITIZENS SHOULD BE ALLOWED TO RUN FOR PRESIDENT

Przygoda, Zuzanna ; Przygoda, Miroslaw

Economic and Social Development: Book of Proceedings, pp.66-71

E-ISSN: 18497535

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

EDUCATIONAL MOBILITY IN THE MEMBER-COUNTRIES OF EURASIAN ECONOMIC UNION: DYNAMICS OF INDICATORS

Chernikova, Anna ; Osadchaya, Galina ; Kireev, Egor

Economic and Social Development: Book of Proceedings, pp.521-529

E-ISSN: 18497535

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Young, Alyson
  2. Kireev, Egor
  3. Osadchaya, Galina
  4. Young, A.L.
  5. Miller, A.D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...