skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: DiVA - Academic Archive Online xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making the PACS workstation a browser of image processing software: a feasibility study using inter-process communication techniques

Wang, Chunliang ; Ritter, Felix ; Smedby, Orjan; Linköpings universitet, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, Medicinsk radiologi ; Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Röntgenkliniken i Linköping ; Linköpings universitet, Hälsouniversitetet, Röntgenkliniken i Linköping ; Östergötlands Läns Landsting, Bildmedicinskt centrum, Röntgenkliniken i Linköping

International journal of computer assisted radiology and surgery, 2010, Vol. 5(4), pp. 411-419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1861-6429 ; DOI: 10.1007/s11548-010-0417-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...