skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2007đến2010 xóa Tác giả/ người sáng tác: Molina Masso, Jose Pascual xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Computer-Aided Design of User Interfaces VI
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design of User Interfaces VI

Lopez Jaquero, Victor ; Montero Simarro, Francisco ; Molina Masso, Jose Pascual ; Vanderdonckt, Jean

ISBN: 978-1-84882-205-4 ; E-ISBN: 978-1-84882-206-1 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Montero Simarro, Francisco
  2. Lopez Jaquero, Victor
  3. Molina Masso, Jose Pascual
  4. Vanderdonckt, Jean

theo chủ đề:

  1. Computer Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...