skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of Developmental and Environmental Signals via a Polyadenylation Factor in Arabidopsis

Liu, Man ; Xu, Ruqiang ; Merrill, Carrie ; Hong, Liwei ; Von Lanken, Carol ; Hunt, Arthur G ; Li, Qingshun Q; He, Yuehui (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0115779 ; PMCID: 4278772 ; PMID: 25546057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Analyses between Retained Introns and Constitutively Spliced Introns in Arabidopsis thaliana Using Random Forest and Support Vector Machine

Mao, Rui ; Raj Kumar, Praveen Kumar ; Guo, Cheng ; Zhang, Yang ; Liang, Chun; Xing, Yi (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(8) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0104049 ; PMCID: 4128822 ; PMID: 25110928

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

CloudDOE: A User-Friendly Tool for Deploying Hadoop Clouds and Analyzing High-Throughput Sequencing Data with MapReduce

Chung, Wei-Chun ; Chen, Chien-Chih ; Ho, Jan-Ming ; Lin, Chung-Yen ; Hsu, Wen-Lian ; Wang, Yu-Chun ; Lee, D. T ; Lai, Feipei ; Huang, Chih-Wei ; Chang, Yu-Jung; Antoniewski, Christophe (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(6) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0098146 ; PMCID: 4045712 ; PMID: 24897343

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

mir-233 Modulates the Unfolded Protein Response in C. elegans during Pseudomonas aeruginosa Infection (Role of mir-233 in UPR)

Dai, Li-Li ; Gao, Jin-Xia ; Zou, Cheng-Gang ; Ma, Yi-Cheng ; Zhang, Ke-Qin; Irazoqui, Javier E. (Editor)

2015, Vol.11(1), p.e1004606 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1004606

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disentangling homeologous contigs in allo-tetraploid assembly: application to durum wheat

Ranwez, Vincent ; Holtz, Yan ; Sarah, Gautier ; Ardisson, Morgane ; Santoni, Sylvain ; Glémin, Sylvain ; Tavaud-Pirra, Muriel ; David, Jacques; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

11. Annual Research in Computational Molecular Biology (RECOMB), 2013, Vol.14(Suppl 15) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/1471-2105-14-S15-S15

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

MicroRNA-196b promotes cell proliferation and suppress cell differentiation in vitro

Cao, Donglin ; Hu, Liangshan ; Lei, Da ; Fang, Xiaolin ; Zhang, Zhihong ; Wang, Ting ; Lin, Maorui ; Huang, Jiwei ; Yang, Huawen ; Zhou, Xuan ; Zhong, Limei

Biochemical and Biophysical Research Communications, 30 January 2015, Vol.457(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/J.BBRC.2014.11.085

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whole-exome sequencing in undiagnosed genetic diseases: interpreting 119 trios

Zhu, X ; Petrovski, S ; Xie, P ; Ruzzo, Ek ; Lu, Y - F ; Mcsweeney, Km ; Ben - Zeev, B ; Nissenkorn, A ; Anikster, Y ; Oz - Levi, D ; Dhindsa, Rs ; Hitomi, Y ; Schoch, K ; Spillmann, Rc ; Heimer, G ; Marek - Yagel, D ; Tzadok, M ; Han, Y ; Worley, G ; Goldstein, J ; Jiang, Y - H ; Lancet, D ; Pras, E ; Shashi, V ; Mchale, D ; Need, Ac ; Goldstein, Db

Genetics in Medicine, 15 January 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 2 ; ISSN: 1530-0366 DOI: 10.1038/gim.2014.191

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computing Galled Networks from Real Data

Huson, Daniel ; Rupp, Regula ; Berry, Vincent ; Gambette, Philippe ; Paul, Christophe; Gambette, Philippe (Editor)

ISMB/ECCB'09: 17th Annual Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology & 8th European Conference on Computational Biology, 02 July 2009, Vol.25(12), pp.i85-i93 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/bioinformatics/btp217

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrimination of bacillus anthracis and closely related microorganisms by analysis of 16S and 23S rRNA with oligonucleotide microarray

Bavykin, S. G ; Mikhailovich, V. M ; Zakharyev, V. M ; Lysov, Y. P ; Kelly, J. J ; Alferov, O. S ; Jackman, J ; Stahl, D. A ; Mirzabekov, A. D ; Gavin, I. M ; Kukhtin, A. V ; Chandler, D; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States) (Corporate Author)

Chemico-Biological Interactions, 30 January 2008, Vol.171(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-2797 ; E-ISSN: 1872-7786 ; DOI: 10.1016/j.cbi.2007.09.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berry, Vincent
  2. Guo, Cheng
  3. Gambette, Philippe
  4. Huang, Chih-Wei
  5. Chen, Chien-Chih

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...