skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Tác giả/ người sáng tác: Tamine, Lynda xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User-driven system-mediated collaborative information retrieval

Soulier, Laure ; Shah, Chirag ; Tamine, Lynda

Proceedings of the 37th international ACM SIGIR conference on research & development in information retrieval, 03 July 2014, pp.485-494

ISBN: 9781450322577 ; ISBN: 1450322573 ; DOI: 10.1145/2600428.2609598

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ECol 2015: First international workshop on the Evaluation on Collaborative Information Seeking and Retrieval

Azzopardi, Leif ; Pickens, Jeremy ; Sakai, Tetsuya ; Soulier, Laure ; Tamine, Lynda

Proceedings of the 24th ACM International on conference on information and knowledge management, 17 October 2015, pp.1943-1944

ISBN: 9781450337946 ; ISBN: 1450337945 ; DOI: 10.1145/2806416.2806881

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...