skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determining The Optimal Mix of Institutional Geopolitical Power And ASEAN Corporate Governance on the Firm Value of Malaysia’s Multinational Corporations (MNCs)

Yusoff Wan Sallha

MATEC Web of Conferences, Vol.150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22747214 ; DOI: 10.1051/matecconf/201815006017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mohd Fairuz, M.S.
  2. Mohd. Fairuz Md. Salleh
  3. Wan Sallha, Y.
  4. Wan Sallha Yusoff
  5. Wuri, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...