skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pedrycz, Witold xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coreference detection in XML metadata

Szymczak, Marcin ; Zadrozny, Slawomir ; De Tré, Guy; Pedrycz, Witold ; Reformat, Marek

2013 Joint IFSA World Congress NAFIPS Annual Meeting, Proceedings, 2013

ISBN: 9781479903474

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Information Filtering and Retrieval: Soft Computing-Based Approaches Minitrack

Pasi, Gabriella ; Pedrycz, Witold

2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences, January 2014, pp.905-905

ISSN: 1530-1605 ; E-ISSN: 2572-6862 ; E-ISBN: 9781479925049 ; E-ISBN: 1479925047 ; DOI: 10.1109/HICSS.2014.119

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pedrycz, Witold
  2. Pedrycz, W.
  3. Reformat, Marek
  4. Pasi, Gabriella
  5. Zadrozny, Slawomir

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...