skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Santucci, Giuseppe xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Computer-Aided Design of User Interfaces V
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design of User Interfaces V

Calvary, Gaëlle ; Pribeanu, Costin ; Santucci, Giuseppe ; Vanderdonckt, Jean

ISBN: 978-1-4020-5819-6 ; E-ISBN: 978-1-4020-5820-2 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-5820-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Santucci, Giuseppe
  2. Pribeanu, Costin
  3. Vanderdonckt, Jean
  4. Calvary, Gaëlle

theo chủ đề:

  1. Computer Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...