skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Higher-Order Approximate Relational Refinement Types for Mechanism Design and Differential Privacy

Barthe, Gilles ; Gaboardi, Marco ; Gallego Arias, Emilio Jesús ; Hsu, Justin ; Roth, Aaron ; Strub, Pierre-Yves

Proceedings of the 42nd Annual ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on principles of programming languages, 14 January 2015, pp.55-68 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9781450333009 ; ISBN: 1450333001 ; DOI: 10.1145/2676726.2677000

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Existing public health surveillance systems for mental health in China

Zhou, Wei ; Xiao, Shuiyuan

International Journal of Mental Health Systems, Jan 5, 2015, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1752-4458 ; DOI: 10.1186/1752-4458-9-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...