skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automation and control in a submarine drill rig

Arriaga, Aldo ; Devincenzi, M ; Pérez, N ; Deu, A ; Arroyo Alvarez De Toledo, Marcos; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament D'Enginyeria Civil I Ambiental ; Universitat Politècnica De Catalunya. Msr - Mecànica Del Sòls I De Les Roques

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The virtual drilling crew

Arriaga, Aldo ; Arroyo Alvarez De Toledo, Marcos ; Pérez, Norma; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament D'Enginyeria Civil I Ambiental

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...